Booking Conditions

Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

Madde 1 – Taraflar:

Bir Tarafta

1.1. Paket Tur Düzenleyicisi (Bundan sonra DÜZENLEYİCİ olarak anılacaktır)

Pure Prestige Luxury Travel – Sinop Turizm Yatırımları San. Ve Tic. AŞ.
Çağlayan Mah. Eski Lara Cad. No:291 Güneş Apt. K:2 D:5 Muratpaşa Antalya
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Seyahat Acentesi İşletme Belgesi A 8758
Tel ve Fax : 0242 324 0772 – 0242 324 0773
E-Mail : info@puretraveldesign.com

Diğer Tarafta

1.2. Katılımcı ve beraberindekiler (iş bu sözleşmede KATILIMCI olarak anılacaktır)

Ad/Soyad : %ADSOYAD%
T.C. Kimlik No: %VATANDASNO%
Adres : %ADRES%
Telefon : %TELEFON%
E-Posta : %EPOSTA%

Beraberindekiler:

%TUM_KATILIMCILAR%

İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi katılımcı ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı ve/veya beraberindekiler bakımından geçerlidir.

Bu sözleşmede, madde 1.2. de belirtilen katılımcı listesi bulunan beraberindekiler adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden diğer katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı bundan sorumludur. Bu doğrultuda Katılımcıya verilen broşür beraberindekilere verilmiş sayılır.

1.3. Tüketici, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vb) acenta sorumlu değildir.

1.4. Tüketici 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 2 : Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu; KATILIMCI'nın, DÜZENLEYİCİ'ye ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetlerin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır. İşbu Sözleşme, Tur Programı/Broşürü ve Ödeme Banka dekontu / Alındı Belgesi'nde belirtilen hizmetleri kapsar.

Madde 3 : Paket Tur Nitelikleri ve Süresi

3.1. Süresi

%TUR_ADI_VE_ZAMANI%

3.2. Nitelikleri

%TUR_DAHIL_OLANLAR%

3.3. İş bu maddede belirtilen ve broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

Madde 4 : Sözleşme Fiyatı

4.1. Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olduğu belirtilen tüm hizmetler dahil bedel %SIPARIS_TUTARI%. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.

4.2. Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.

4.3. Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 15 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere:

4.3.1. Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

4.3.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

4.3.3. Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür

Madde 5 : Ödeme Planı ve Şekli

5.1. Hizmet ifasının gerçekleşebilmesi için Katımcı’nın tura katılacağını bildirdiği andan itibaren 7 gün içerisinde;

5.1.1. Yurt dışı veya yurt içi turun hareket tarihinden 30 gün ve daha fazla sürelerde tur bedelinin % 40’ını

5.1.2. Yurt dışı veya yurt içi turun hareket tarihinden 30 gün ve daha az sürelerde tur bedelinin tamamının ödenmiş olması gerekir.

5.2. Kredi Kartı ile ödemelerde;

5.2.1. Yabancı para biriminde satışa sunulan turların ödemenin tahsil edileceği günkü gösterge niteliğindeki TCMB Efektif Döviz Alış kuru üzerinden Türk Lirası Karşılığı hesaplanır ve Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankaların tahsil ettiği komisyon miktarı katılımcıya yansıtılır.

5.2.2. Broşürde belirtilen tur bedeli Nakit fiyattır. Taksitlendirme durumunda bankaların uyguladıkları vade farkları ve komisyon miktarları tüketiciye yansıtılır.

Madde 6 : Genel Hükümler

6.1. DÜZENLEYİCİ paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.

6.2. DÜZENLEYİCİ esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini KATILIMCIYA derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;

6.2.1. Paket turun başlamasından önce Katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler

6.2.2 iş bu sözleşmenin 4.3. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.

6.3. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı Katılımcıya sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için yeterli kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az yirmi gün öncesine kadar KATILIMCIYA bildirilir. Bu durumda KATILIMCININ tazminat hakkı yoktur. Ancak DÜZENLEYİCİ katılımcıdan aldığı tüm ödemeleri ve KATILIMCIYI borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde KATILIMCIYA iade edeceğini taahhüt eder.

6.4. DÜZENLEYİCİ , KATILIMCININ reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.

6.5. KATILIMCI, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde KATILIMCININ sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.

6.6. VİZE İŞLEMLERİ :
Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 45 gün önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak DÜZENLEYİCİ’ye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 45 günlük sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportlar ve gerekli evraklarla ilgili olarak, vize işlemleri ve süreci tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan DÜZENLEYİCİ’nin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Zamanında, tam ve eksiksiz belgeler acenteye iletilmiş olsa dahi ilgili vize kurumlarının başvuruyu kabul etmeme, kabul edilmiş başvuruyu reddetme, çeşitli sebeplerden dolayı vize vermeme ve “Red” damgası vurma hakkı vardır. Bu gibi bir durumdan DÜZENLEYİCİ sorumlu tutulamaz. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler için DÜZENLEYİCİ’nin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Kayıt yaptırılan yurtdışı turlarda iptal sebebi ne olursa olsun mercilerden alınan vize ve izin bedellerinin iadesi veya tazmini yapılmaz.

Madde 7 : Seyahat Sigortası

7.1 Düzenleyici, 5571 sayılı kanunu gereği katılımcıların »Zorunlu Paket Tur Sigortası« sağlamak zorundadır. Düzenleyici sigortayı TURSAB'tan veya onun önerdiği şirketlerden elde edebilir.

7.2 Katılımcının tura iştirakinin kesinlik kazanabilmesi için ödemenin tamamlanmış olması gerekmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra paket tur sözleşmesinin imzalanmasının ardından DÜZENLEYİCİ katılımcıya seyahat sigortasını yaptırır.

%TURA_OZEL_BOLUM%

Madde 8 : Mücbir Sebep Halleri

8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, DÜZENLEYİCİ’nin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller DÜZENLEYİCİ/ARACI için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller

b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller

c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde DÜZENLEYİCİ/ARACI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. DÜZENLEYİCİ veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

Madde 8: SÖZLEŞMENİN DEVRİ

8.1. KATILIMCI, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, yurtdışı turun başlamasından en az otuz gün önce, yurt içi turun başlamasından en az yedi gün önce DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

8.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilsen sorumludur.

Madde 9 : SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI

9.1. Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde KATILIMCI bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

a) DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma

c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme

9.2. Sözleşmeden dönülmesi halinde, DÜZENLEYİCİ veya ARACI, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren KATILIMCININ ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde KATILIMCIYA iade etmekle yükümlüdür.

9.3. Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde KATILIMCI sözleşmenin 10.1. maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir

9.4. DÜZENLEYİCİ veya ARACININ paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, DÜZENLEYİCİ veya ARACI paket turun devam etmesi için KATILIMCIYA ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve KATILIMCIYA teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. KATILIMCI alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde DÜZENLEYİCİ veya ARACININ ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren KATILIMCIYA en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak DÜZENLEYİCİ veya ARACI o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için KATILIMCININ hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, DÜZENLEYİCİ veya ARACISI, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

9.6. Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde KATILIMCI turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

9.7. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli KATILIMCININ özen borcudur. KATILIMCI’nın şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Tur sonunda acente tarafından dağıtılan anket formlarına yazılan şikayetler resmi bildiri olarak kabul edilemeyeceğinden ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat hakkı doğurmaz

9.8 Konaklama tesislerinde ya da hizmet sunan araç ve mekânlarda tüketiciden dolayı oluşmuş hasar, zarar, kayıplardan Tüketici sorumludur.

9.9 KATILIMCI konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği otellere yerleşme ve otellerden ayrılış saatlerine uymak zorundadır. KATILIMCI, gezi fiyatına dahil olan hizmetler dışında alınan yemekler, içecekler, bahşişler, kuru temizleme, telefon görüşmeleri, faks alıntıları – gönderileri, “business center” giderleri, mini bar harcamaları, ücretli aktiviteler gibi ekstra ödemelerden KATILIMCI sorumlu olup söz konusu ödemeleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

9.10 KATILIMCI'nın nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı v.b. eksikliği, ebeveynden gelen geçersiz pasaporta sahip olması, çocukları için yurtdışı çıkış “muvaffakatname”si olmaması, uçaklarda “seyahat edemez” raporuna sahip bulunması, pasaportunda yeterli bos sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışına çıkısının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması, gezi sırasında tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda tüketici acenteden herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz.

9.11. KATILIMCININ, DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel KATILIMCIYA aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde Yurtdışı turlarda iade yapılmaz.
Yurtiçi turlarda hareket tarihinden 30 gün öncesine kadar iptallerde yapılmış ödemenin tamamı iade edilir
Yurtiçi turlarda hareket tarihinden 15 gün öncesine kadar iptallerde yapılmış ödemenin yarısı iade edilir
Yurtiçi turlarda hareket tarihinden 15 gün sonrasında ise ücret iadesi yapılmaz.
İade işlemlerinde; ödenen para birimi ve miktarı iade masrafları düşüldükten sonra iade edilir.
yabancı para birimine mukabil Türk Lirası ödemelerde kur dalgalanmalarında yabancı para biriminin değer kazanmış olması nedeniyle oluşabilecek kayıplardan DÜZENLEYİCİ sorumlu değildir.

9.12. Gezi ücreti ödendiği halde sebebi ne olursa olsun kişisel nedenlerden ötürü geziye iştirak edemeyen, gezi esnasında herhangi bir sebeple geziye devam edemeyen, nakil vasıtasını kaçıran kişi veya kişilere herhangi bir iade yapılması ve yukarıda belirtilen olaylardan dolayı DÜZENLEYİCİ'nin sorumlu tutulması söz konusu değildir. Ayrıca DÜZENLEYİCİ, bu gibi durumlarda talep halinde KATILIMCI için yaptığı zorunlu ilave harcamaları da (vize, uçak bileti gibi) KATILIMCIDAN tahsil eder.

9.13. KATILIMCI veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, KATILIMCININ, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri KATILIMCI için mücbir sebep hali kabul edilir. KATILIMCI, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. KATILIMCININ gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın KATILIMCININ ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin DÜZENLEYİCİSİ veya ARACISINA ulaşmasından itibaren 14 gün içinde KATILIMCIYA iade edilir.

Madde 10 - SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ

10.1. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

a) KATILIMCININ kusurunun bulunması.

b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.

ç) DÜZENLEYİCİNİN, ARACININ veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile KATILIMCIYA bildirilmiş olması.

10.2. Sözleşmenin 10.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, DÜZENLEYİCİ veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, KATILIMCIYA zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

Madde 11. Elektronik ortamda tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen onaylamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde 12. DÜZENLEYİCİ’nin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.

Madde 13. İşbu sözleşmeyi kendim ve Madde 1.2’de adları yazılı şahıslar adına tarafımca okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı / E-Posta vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve onaylanmış olması halinde de geçerlidir.

Madde 14. İş bu sözleşme 8 Sayfa, 14 Madde elektronik olarak düzenlenmiş olup KATILIMCI tarafından %SIPARIS_TARIH% tarihinde elektronik ortamda onaylanmıştır, ihtilaf halinde T.C. Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile yasalarda belirtilen kuruluşlar yetkilidir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Katılımcı, DÜZENLEYİCİ’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) anlamında veri sorumlusu sıfatını taşımakta olduğunu, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca işbu Paket Tur Sözleşmesi süresince ve sonrasında, İşbu paket tur sözleşmesinde belirtilen hizmetlerin DÜZENLEYİCİ tarafından eksiksiz, zamanında ve uygun şekilde ifa edilebilmesi için KATILIMCI’nın, özellikle Katılımcı’nın adı soyadı, kimlik ve pasaport bilgileri, sağlık bilgilerine dair özel nitelikli kişisel verileri, banka hesap bilgileri, varlık bilgileri, istihdam bilgileri, vize için istenen evraklardaki diğer kişisel bilgileri, yurtiçi ve yurtdışına seyahat için mevzuatın ve/veya vize alınması için gezi yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere KVKK’da ve/veya KVKK’ya dayanarak çıkartılacak mevzuatta tanımlandığı şekilde özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerini (buradan itibaren “Kişisel Veriler”olarak anılacaktır) işlediğini ve işlemeye devam edeceğini bildiğini, her ne zaman, şekil ve yöntem ile sağlanmış olursa olsun DÜZENLEYİCİ’ye doğrudan ve/veya dolaylı olarak sağladığı veya DÜZENLEYİCİ’nin başka bir yolla edinebileceği her türlü Kişisel Verisinin DÜZENLEYİCİ tarafından KVKK’da tanımlanan ve fakat bununla sınırlı olmayacak şekilde işlenmesine ve bu Kişisel Verilerin DÜZENLEYİCİ’nin doğrudan/dolaylı iştirakleri ve ortaklıkları ile, tüm internet ve elektronik platformlarda dahil hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşları ile sigorta şirketleri, konsolukluklar, elçilikler, aracı kurumlar, vize şirketleri, yurt dışı ve yurt içi seyahat acenteleri, hizmet sağlayıcıları, otel, konaklama, kongre, festival, sempozyum ve organizasyon firmaları ile sair turizm, organizasyon ve planlama kurumları ile, DÜZENLEYİCİ’nin sözleşme imzaladığı diğer ortakları ve üçüncü kişiler ile paylaşmasına; konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rıza verdiğini ve muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, Kişisel verilerinin DÜZENLEYİCİ tarafından işlenmesine, elde edilmesine, kayıt altına alınmasına, DÜZENLEYİCİ tarafından uygun görülen ve mevzuata uygun süre boyunca saklanmasına, depolanmasına, kullanılmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, bu verilere ulaşılmasına, devrine, bunların 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm , seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca üçüncü kişilere açıklanmasına, yurtiçi ve yurtdışına transfer edilmesine, aktarılmasına, uluslararası olarak veri bankalarına ve diğer her türlü transferine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI’nın KVKK’da belirtilen hakları saklıdır.

Katılımcı ve beraberindekiler adına

Ad Soyad : %ADSOYAD%
Adres : %ADRES%
Telefon : %TELEFON%
E-Posta : %EPOSTA%
İmza :